ความเป็นมาของ Orchestra

วงออร์เคสตรา (orchestra) เป็นภาษาเยอรมัน ความเป็นมาของ Orchestra โดยความหมายคือ สถานที่เต้นรำ ที่ใช้เป็นที่เต้นรำและร้องเพลง ของพวกนักร้องประสานเสียง ซึ่งหมายถึง ส่วนหน้าของโรงละครสมัยกรีกโบราณ ในยุคแรกเริ่มเป็นลักษณะของวงเครื่องสาย

ความเป็นมาของ Orchestra ประเทศไทย ออร์เคสตรา มีชื่อเรียกว่า วงดุริยางค์ ซึ่งมีประวัติมายาวนานเช่นกัน โดยวงแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดกรมมหรสพ กระทรวงวัง มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า วงเครื่องสายฝรั่งหลวง ปัจจุบันคือ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

ความเป็นมาของ วงออร์เคสตรา ที่มีวิวัฒนาการในราว ค.ศ.1600 แรกเริ่มเดิมทีเป็นลักษณะของวงเครื่องสาย (String Orchestra) มีจำนวนผู้เล่นไม่มาก มีประมาณ 10 ถึง 25 คน เท่านั้น

ความเป็นมาของOrchestra

ช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ 17 วงออร์เคสตรามีการเพิ่ม เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบในวงออร์เคสตรา

ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 มีการพัฒนามาตรฐาน ออร์เคสตรา ให้มีการเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรีให้มากขึ้น นักดนตรีที่บรรเลงมีประมาณ 80 คน (จากเดิม 10-25 คน) แสดง ณ เวทีที่มีพื้นที่ระดับต่ำกว่าที่นั่งผู้ชม ในโรงแสดงละครหรือคอนเสิร์ต

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มีการเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรีเข้าไปในวงออร์เคสตราเพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อให้สามารถบรรยายเรื่องราวให้ได้ตรงตามที่ผู้ประพันธ์เพลงตั้งใจไว้ ทำให้วงมีจำนวนคนและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ยุคนี้เป็นยุคที่เรียกยุคโรแมนติก จึงนิยมเล่นบทเพลงประเภทดนตรีแบบบรรยายเป็นเรื่องเป็นราว พร้อมบทเพลงร้องประสานเสียง

ความเป็นมาของ Orchestra

ชนิดของวง Orchestra

 1. Symphony Orchestra เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม คือ
 • กลุ่มเครื่องสาย (string section) เช่น ไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล
 • กลุ่มเครื่องลมไม้ (woodwind section) เช่น ฟลูต, โอโบ, คลาริเน็ต, บาสซูน
 • กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง (brass section) เช่น เฟรนช์ฮอร์น, ทรัมเป็ต
 • กลุ่มเครื่องเคาะ (percussion section) เช่น ทิมปานี

วงออร์เคสตรา  แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

 • วงแชมเบอร์ออร์เคสตรา หมายถึง วงดนตรีที่ประสมวงด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในตระกูลไวโอลินเท่านั้น มีผู้บรรเลงเพียง 16 – 20 คน
 • วงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือ วงดุริยางค์สากล ประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกประเภท เป็นลักษณะการประสมวงที่สมบูรณ์ที่สุด  วงขนาดเล็ก (Small Orchestra) มีนักดนตรีบรรเลงประมาณ 40 – 60 คน  วงขนาดกลาง (Medium Orchestra) มีผู้บรรเลงประมาณ 60 – 80 คน  และ วงขนาดใหญ่ (Full Orchestra) มีนักดนตรีผู้บรรเลงประมาณ 80 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีครบทั้งสี่ชนิด คือ เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ้มนิ้ว และเครื่องตีกระทบ

ความเป็นมาของ Orchestra

วงดุริยางค์ซิมโฟนี (Symphony Orchestra) วงดุริยางค์ชนิดนี้เป็นวงที่มีขนาดใหญ่มาก มักบรรเลงเพลงหรือดนตรีเป็นแนว ๆ แต่ละแนวจะมีนักดนตรีเล่นดนตรีชนิดเดียวกันหลายคน โดยมีกลุ่มเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีหลัก และเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญมาก วงดนตรีในลักษณะนี้จะมี ผู้อำนวยเพลง ถือ Baton ยืนอยู่บนแท่นเล็ก ๆ หน้าวง ผู้อำนวยเพลง หรือ รู้จักกันในชื่อ คอนดักเตอร์ มีหน้าที่ควบคุมการบรรเลงของนักดนตรีทั้งหมดในวง ความเป็นมาของ Orchestra มีการจัดวง Symphony Orchestra คำนึงถึงความกลมกลืน ความสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม โดยทั่วไปกลุ่มเครื่องสายจะอยู่ด้านหน้าสุด ส่วนเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบจะอยู่ด้านหลังสุด บริเวณกลางของวงจะเป็นเครื่องลมไม้

การจัดวงดุริยางค์

 • ไวโอลิน 1 อยู่ด้านซ้าย ไวโอลิน 2 อยู่ด้านขวา ของผู้อำนวยเพลง
 • ดับเบิ้ลเบส อยู่หลังสุด
 • เครื่องเป่าลมไม้อยู่ถัดจากแนวเครื่องสาย
 • เครื่องเป่าทองเหลืองอยู่ถัดจากแนวเครื่องเป่าลมไม้
 • เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอยู่หลังเยื้องกับเครื่องเป่าทองเหลือง

ความเป็นมาของ ออร์เคสตรา

วงดุริยางค์ตามลักษณะนี้จะบรรเลงเพลง ซิมโฟนี่ เป็นหลัก เพลงซิมโฟนี่เป็นเพลงที่บรรเลงยาก นักดนตรีที่บรรเลงเพลงประเภทนี้จะต้องเป็นผู้มีความสามารถสูง โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อพูดถึง ซิมโฟนี นั้น ฟอร์มดนตรีจริง ๆ แล้วคือ classical symphony ซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งซิมโฟนีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในยุคคลาสสิก (ช่วงปี ค.ศ.1750-1820) เป็นยุคทองของคีตกวีชื่อดังอย่าง Mozart และ Beethoven โดยซิมโฟนีแต่ละบทนั้นจะประกอบด้วยท่อน ในแต่ละท่อนจะให้อารมณ์แตกต่างกัน มีทั้งหมด 4 ท่อน โดยเรียงลำดับตามรูปแบบมาตรฐาน ได้แก่

ท่อนที่ 1: เร็ว (บางครั้งจะเปิดด้วยท่วงทำนองช้านำมาก่อน เพื่อสร้างความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่หรือลึกลับ)
ท่อนที่ 2: ช้า หวานหรือเศร้า
ท่อนที่ 3: Minuet (เพลงจังหวะเต้นรำ ลีลาสนุกสนานชวนหัว)
ท่อนที่ 4: เร็ว มีชีวิตชีวา

หากคุณอยากรับฟังวงออร์เคสตราในประเทศไทยสามารถไปรับฟังการแสดงของ  วง Thai Youth Orchestra (TYO) วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Youth Orchestra