About this event

คอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ” ครั้งที่ 11 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 256๒ เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

รายละเอียด

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง.

Event Location