About this event

คอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

รายละเอียด

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง.

Event Location